Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek wordt uitgevoerd bij leerproblemen, tegenvallende resultaten op school, als onafhankelijk advies voor het voortgezet onderwijs, bij de vaststelling van hoogbegaafdheid, voor een indicatie speciaal (basis) onderwijs, voor het aanvragen van een leerlinggebonden financiering (rugzak), als middel om gedragsproblemen beter te duiden en is een verplicht onderdeel binnen een dyslexie – of dyscalculieonderzoek.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit een intakegesprek, het onderzoek zelf, de verslaglegging en de toelichting van het onderzoek in een eindgesprek. Het intelligentieonderzoek is geschikt voor kleuters, kinderen en jongeren. U kunt ook voor de versie voor volwassenen bij deze praktijk terecht.

Problemen op leergebied of sociaal emotionele problematiek: 
Een intelligentieonderzoek wordt vaak ingezet als een sleutel naar de oplossing van problematiek op leergebied of op sociaal-emotioneel vlak. Een intelligentieonderzoek kan bijvoorbeeld een antwoord geven op de vraag of u kind beter af is op het speciaal basisonderwijs of binnen het reguliere onderwijs kan blijven. Ook kan het ingezet worden om de juiste plek op het voortgezet onderwijs of hoger onderwijs te duiden.

Dit onderzoek kan tevens een vereiste zijn voor het aanvragen van een leerlinggebonden financiering (rugzak) of is noodzakelijk voorplaatsing of een (her)indicatie voor het speciaal (basis) onderwijs.

Hoogbegaafdheid:
Een intelligentieonderzoek wordt ook ingezet voor kinderen die beter presteren dan gemiddeld. Wellicht is er sprake van hoogbegaafdheid; een intelligentieonderzoek kan hierin duidelijkheid verschaffen. Het advies naar aanleiding van het intelligentieonderzoek kan de school helpen de lesstof op een verantwoorde manier aan te passen aan de behoeftes van uw zoon of dochter. Ook kan het onderzoek helpen inzake onderpresteren of andere sociaal-emotionele problematiek. Een orthopedagoog geeft handelingsgerichte adviezen en een sterkte/ zwakte analyse over de capaiciteiten van uw kind. Vaak is een intelligentieonderzoek een vereiste voor onderwijs specifiek voor hoogbegaafde kinderen.

Onafhankelijk advies voortgezet onderwijs:
Een intelligentieonderzoek kan worden afgenomen als extra indicatie om bij twijfel het juiste voortgezet onderwijs voor uw zoon/ dochter te kiezen. In sommige gevallen kan een adviesgesprek op de basisschool niet de doorslag geven of spreken testen of onderzoeken elkaar tegen. Als de adviezen binnen het onderwijs te weinig duidelijkheid bieden of u twijfelt over de juiste keuze, dan is het intelligentieonderzoek van grote toegevoegde waarde voor de juiste middelbareschoolkeuze van uw zoon of dochter.