Hoogbegaafdheid (diagnostiek en begeleiding)

E. Bos Orthopedagogiek is gespecialiseerd in en heeft ruime ervaring met diagnostiek (het vaststellen van hoogbegaafdheid door middel van onderzoek) en begeleiding omtrent hoogbegaafdheid. Tijdens diagnostiek en begeleiding staat onze cliënt centraal. Ieder individueel traject is uniek en wordt afgestemd op de persoonlijke behoeftes van de cliënt. Een persoonlijke afstemming is belangrijk, omdat juist het gemiddelde kader vaak niet voldoet. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met een andere manier van denken, het geven van hogere-orde antwoorden en vaak een langere tijd van nadenken om tot een weldoordacht geformuleerd antwoord te komen. Binnen de diagnostiek wordt niet alleen naar de opbrengsten van de cognitieve capaciteiten door middel van een intelligentieonderzoek gekeken, maar juist ook naar de analyse achter deze getallen. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met het werkgeheugen, is er sprake van een consistent intelligentieprofiel en zijn er duidelijk aanwijsbare sterke of zwakke componenten. Naast de cognitieve capaciteiten is het van belang ook de leervoorwaarden en executieve functies zo goed mogelijk op niveau en binnen de eigen potentie te kunnen ontwikkelen. Deze aspecten worden tevens in kaart gebracht. Ook is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de aansluiting met klasgenoten, of er sprake is van faalangst en hoe het gesteld is met het zelfbeeld.

We maken gebruik van verschillende soorten intelligentietests, zodat u bij ons ook terecht kunt voor een second opinion. De resultaten van en intelligentieonderzoek hebben een geldigheidsduur van twee jaar en dezelfde test mag binnen deze periode niet herhaald worden, omdat dit de resultaten kan beïnvloeden. Door het afnemen van een andere test is dit herhalingseffect uiteraard niet van toepassing.

Naast de tests die worden uitgevoerd, gaan we bij aanvang van een hulptraject ook uitvoerig in gesprek met de cliënt zelf en met personen uit zijn of haar naaste omgeving. Met ouder(s)/ verzorger(s) nemen we de ontwikkeling door en staan we stil bij de hoogbegaafdheidskenmerken en de samengaande opvoeding. Binnen het onderwijs kan er contact worden gezocht met de leerkracht(en) en/ of Intern Begeleider en brengen we – vaak ook op basis van dossieranalyse – de onderwijsbehoeftes in kaart en bekijken we of er sprake is van onderstimulatie, dan wel onderpresteren. We analyseren tevens de didactische gegevens en vergelijken dit met de cognitieve capaciteiten. Alle verzamelde gegevens voegen we samen tot een rapportage inclusief een uitgebreide advisering op maat. Deze rapportages kunnen tevens worden ingezet als er een overstap gemaakt wordt van regulier onderwijs naar fulltime onderwijs voor hoogbegaafden. De praktijk onderhoudt regelmatig contact met zowel basisscholen als het middelbare scholen die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid en kan in overleg meedenken tijdens een intakefase omtrent de overplaatsing.

Betreffende de privacywetgeving (AVG) dient te worden vermeld dat cliënten zelf en/of ouder(s)/ verzorger(s) altijd degenen zijn met het eerste recht op uitslagen, informatie en rapportages en zelf bepalen of en welke informatie wordt gedeeld met derden, zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling. De praktijk zal en mag nooit informatie delen als daarvoor geen toestemming is verleend.

Aan de hand van deze advisering kan (indien gewenst) gestart worden met een begeleiding. Ook kan er begeleiding plaatsvinden zonder diagnostiek, bijvoorbeeld in gevallen waarbij al een adequate rapportage beschikbaar is. Onze begeleiding varieert van een laagdrempelige psycho-educatie (gesprekken waarin de cliënt meer inzicht krijgt in zichzelf en ontdekt wat het voor hem of haar betekent om hoogbegaafd te zijn) tot een intensieve begeleiding omtrent ernstige problematiek, zoals dit bijvoorbeeld voorkomt bij thuiszitters (al dan niet met depressieve klachten). De praktijk heeft ruime ervaring met de begeleiding van thuiszitters.

Als er sprake is van een diagnose in combinatie met hoogbegaafdheid, kan deze – na uitgebreide diagnostiek – binnen de praktijk ook officieel worden gesteld en biedt de praktijk behandeling aan. Vaak neemt de sociaal-emotionele ontwikkeling een prominente plaats in binnen een begeleiding of behandeling. Zo kan hoogbegaafdheid samen gaan met bijvoorbeeld faalangst, maar ook kan de cliënt zich totaal niet begrepen voelen door zijn omgeving of aansluiting missen met klasgenoten.

Het belangrijkste aspect tijdens diagnostiek en onze begeleiding of behandeling is dat het kind of de jongere en diens ouder(s)/ verzorger(s) zichzelf moeten kunnen zijn, in openheid moeten kunnen communiceren en de vrijheid en veiligheid moeten voelen om het gehele verhaal te vertellen. Na aanmelding volgt er altijd een vrijblijvend intakegesprek, waarin de hulpvragen worden besproken en in onderling overleg een traject op maat kan worden bepaald.

E. Bos Orthopedagogiek is tevens beschikbaar voor collegiale consultatie, supervisie, gastcolleges, workshops en trainingen op het gebied van hoogbegaafdheid. Leerkrachten, huisartsen, begeleiders, jeugdconsulenten en andere professionals kunnen hiertoe contact opnemen met de praktijk.